Privacyverklaring Matrair

Deze verklaring is van toepassing op alle door Matrair geleverde producten en diensten.

Matrair, gevestigd Houtdraaier 5, 8447 GG Heerenveen , hierna “Verantwoordelijke”, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Verantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Verantwoordelijke van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Verantwoordelijke in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:
¨ Voorletters en achternaam
¨ Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
¨ E-mailadres

Verantwoordelijke verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals gevoelige persoonsgegevens gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Waarom we gegevens nodig hebben ?
Als u een overeenkomst heeft met Verantwoordelijke, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken daarom uw gegevens voor de volgende doeleinden:
¨ Contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
¨ U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
¨ Om goederen en diensten bij u af te leveren.
¨ Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
¨ Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Verantwoordelijke. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van verantwoordelijke. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘afmelden’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Verantwoordelijke gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Verantwoordelijke zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren Verantwoordelijke zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, hierbij moet zij rekening houden met de eisen die de belastingdienst hieraan stelt.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden 
Verantwoordelijke verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
Verantwoordelijke gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
¨ Analytische cookies (Google Analytics)
¨ Tracking cookie (Facebook, Google Adwords)

Toelichting op het waarom:
– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie en knoppen om content te delen op sociale media.  Dit is voor uw gebruiksgemak- en plezier.
– Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
– Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld om te zien of de Adwords of Facebook advertenties van Verantwoordelijke resultaat hebben. Hiermee verkrijgt Verantwoordelijke geen persoonsgegevens tenzij u na het klikken op de advertentie iets koopt of aanvraagt op de website/webshop.
NB Verantwoordelijke kan alleen voor het voortbestaan en de website zorgen als ze nieuwe klanten kan werven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen door in te loggen op uw account of door een gespecificeerd verzoek naar [emailadres] te sturen.

 

Beveiliging  
Verantwoordelijke hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Verantwoordelijke heeft passende maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Verantwoordelijke toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Verantwoordelijke u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via [emailadres]. Als u een account op de website van Verantwoordelijke heeft, kunt u daar zelf uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen.

Vragen 
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u kunt u zich richten tot P. Kloppenborg, info@matrair.nl, Tel. 0513-412121

Deze privacy statement is opgesteld d.d. [31-05-2018]

Privacyvoorkeur centrum

Necessary

Cookie namesavedInformation
_icl_current_language1 daySaves the users language preference.
wpml_browser_redirect_test1 sessionRedirects to language domain.
_icl_visitor_lang_js1 dayDetects browser language settings.

_icl_current_language, wpml_browser_redirect_test, _icl_visitor_lang_js

Marketing


__utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmt

Analytics

Other

Cookie nameSavedInformation
__utma2 yearsGoogle Analytics – statistics
__utmb2 years Google Analytics – statistics
__utmc1 sessionGoogle Analytics – statistics
__utmz6 monthsGoogle Analytics – statistics
__utmt10 min.Google Analytics – statistics/td>
GPS 1 session